Monday, 7 October 2013

Học tiếng Anh: The Bat and the Weasels (Dơi và chồn)


A BAT who fell upon the ground and was caught by a Weasel pleaded to be spared his life. The Weasel refused, saying that he was by nature the enemy of all birds. The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and thus was set free. Shortly afterwards the Bat again fell to the ground and was caught by another Weasel, whom he likewise entreated not to eat him. The Weasel said that he had a special hostility to mice. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and thus a second time escaped.

It is wise to turn circumstances to good account.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc..

Dơi ngã xuống đất và bị chồn bắt, đành phải cầu xin chồn tha mạng. Chồn từ chối với lý do: chồn là kẻ thù của loài chim. Dơi khẳng định mình không phải chim, mà là chuột, vì thế được tự do. Không lâu sau đó, dơi lại ngã và bị tóm bởi một con chồn khác, và dơi cũng như lần trước, năn nỉ chồn đừng ăn mình. Nhưng lần này chồn nói rằng nó đặc biệt ghét chuột. Dơi lại khẳng định với chồn rằng nó không phải là chuột, mà là dơi, và thế là nó lại thoát chết lần thứ hai.

Phải biết khôn ngoan xoay chuyển tình thế có lợi cho mình.

No comments:

Post a Comment