Tuesday, 8 October 2013

Học tiếng Anh: The Ass and the Grasshopper (Lừa và châu chấu)


AN ASS, having heard some Grasshoppers chirping, was highly enchanted; and, desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices. They replied, “The dew.” The Ass resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc..


Một con lừa, khi nghe châu chấu gáy ríu rít, trở lên quá mê mẩn; và, với ước muốn được sở hữu những giai điệu quyến rũ như châu chấu, lừa đã hỏi chúng dùng thức ăn gì mà có được tiếng gáy hay như thế. Châu chấu trả lời: "hạt sương". Lừa quyết định rằng nó sẽ chỉ sống bằng những hạt sương, và không lâu sau đó bị chết đói.

No comments:

Post a Comment