Friday, 11 October 2013

Học tiếng Anh: The Father and His Sons (Người cha và những cậu con trai)

A FATHER had a family of sons who were perpetually quarreling among themselves. When he failed to heal their disputes by his exhortations, he determined to give them a practical illustration of the evils of disunion; and for this purpose he one day told them to bring him a bundle of sticks. When they had done so, he placed the faggot into the hands of each of them in succession, and ordered them to break it in pieces. They tried with all their strength, and were not able to do it. He next opened the faggot, took the sticks separately, one by one, and again put them into his sons’ hands, upon which they broke them easily. He then addressed them in these words: “My sons, if you are of one mind, and unite to assist each other, you will be as this faggot, uninjured by all the attempts of your enemies; but if you are divided among yourselves, you will be broken as easily as these sticks.”

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 16). Amazon Digital Services, Inc..  

Một người cha có gia đình toàn con trai, bọn chúng ngày nào cũng cãi nhau. Sau khi khuyên bảo không giải quyết được những tranh chấp của chúng, người cha quyết định cho chúng thấy một minh họa thực tế những hậu quả của sự không đoàn kết; Một ngày nọ, ông bảo chúng mang đến một bó que. Sau khi mang đến, ông đặt bó que lần lượt vào tay từng người con và bảo chúng bẻ gẫy thành từng mẩu. Những đứa trẻ cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm được. Người cha tháo tung bó que, lấy ra từng cái một, và đặt lại chúng vào tay những người con, giờ thì chúng có thể bẻ gẫy một cách dễ dàng. Ông nói với chúng: "Các con trai của cha, nếu các con cùng chí hướng, đoàn kết để hỗ trợ lẫn nhau, các con sẽ như bó que này, bình yên vô sự trước mọi công kích của kẻ thù; nhưng nếu các con chia rẽ, các con sẽ bị bẻ gẫy một cách dễ dàng như những cái que này."

No comments:

Post a Comment