Monday, 23 September 2013

Thượng Nghị sĩ John McCain: Người Nga đáng có được một tổng thống tốt hơn Putin

Senator John McCain: Russians deserve better than Putin

Senator John McCain: Russians deserve better than Putin. 51143.jpeg
When Pravda.ru editor, Dmitry Sudakov, offered to publish my commentary, he referred to me as "an active anti-Russian politician for many years." I'm sure that isn't the first time Russians have heard me characterized as their antagonist. Since my purpose here is to dispel falsehoods used by Russia's rulers to perpetuate their power and excuse their corruption, let me begin with that untruth. I am not anti-Russian. I am pro-Russian, more pro-Russian than the regime that misrules you today.
Khi biên tập viên thời báo Lề-Phải, Đờ-mít-tờ-ry Su-da-kốp-vờ, đề nghị được đăng những lời bình của tôi, ông ấy đề cập tới tôi như "một nhà chính trị tích cực chống Lừa trong nhiều năm." Tôi chắc rằng đó không phải lần đầu tiên dân Lừa nghe mô tả về tôi như một nhân vật chống đối họ. Bởi vì mục đích của tôi ở đây là xua tan sự giả dối được sử dụng bởi nhà cầm quyền Lừa để duy trì quyền lực và lý giải cho sự tham nhũng của họ, hãy để tôi bắt đầu với sự không trung thực đó. Tôi không phải là một người chống dân Lừa. Tôi là người ủng hộ dân Lừa, ủng hộ nhiều hơn cái thể chế hiện đang cai trị các bạn trái luật.

I make that claim because I respect your dignity and your right to self-determination. I believe you should live according to the dictates of your conscience, not your government. I believe you deserve the opportunity to improve your lives in an economy that is built to last and benefits the many, not just the powerful few. You should be governed by a rule of law that is clear, consistently and impartially enforced and just. I make that claim because I believe the Russian people, no less than Americans, are endowed by our Creator with inalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
Tôi tuyên bố điều đó vì tôi tôn trọng nhân phẩm và quyền tự quyết của các bạn. Tôi tin là các bạn nên sống theo mệnh lệnh của lương tâm, chứ không phải theo chính phủ của các bạn. Tôi tin các bạn xứng đáng có cơ hội cải thiện cuộc sống của các bạn trong một nền kinh tế được xây dựng để tồn tại và mang lại lợi ích cho nhiều người, chứ không phải cho thiểu số có quyền. Các bạn nên được điều chỉnh bởi một luật pháp được thực thi một cách rõ ràng, nhất quán và khách quan. Tôi tuyên bố điều đó vì tôi tin dân Lừa, không kém gì dân Mẽo, được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm: quyền được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc.

A Russian citizen could not publish a testament like the one I just offered. President Putin and his associates do not believe in these values. They don't respect your dignity or accept your authority over them. They punish dissent and imprison opponents. They rig your elections. They control your media. They harass, threaten, and banish organizations that defend your right to self-governance. To perpetuate their power they foster rampant corruption in your courts and your economy and terrorize and even assassinate journalists who try to expose their corruption. 
Một công dân Lừa có thể không xuất bản được một minh chứng như những gì tôi vừa đề nghị. Lão Sản và thuộc cấp của lão không tin vào những giá trị này. Họ không tôn trọng nhân phẩm của các bạn cũng như không chấp nhận thẩm quyền của các bạn hơn họ. Họ trừng phạt bất đồng chính kiến và bỏ tù những người đối lập. Họ gian lận kết quả bầu cử. Họ kiểm soát truyền thông. Họ sách nhiễu, đe dọa, và trục xuất các tổ chức bảo vệ quyền tự quản của các bạn. Để duy trì quyền lực, họ dung dưỡng sự tham nhũng lan tràn trong tòa án, trong nền kinh tế và khủng bố hay thậm chí ám sát những nhà báo đang cố gắng vạch trần sự tham nhũng của họ.

They write laws to codify bigotry against people whose sexual orientation they condemn. They throw the members of a punk rock band in jail for the crime of being provocative and vulgar and for having the audacity to protest President Putin's rule.
Họ viết luật để tổng hợp sự cố chấp với những người có khuynh hướng tình dục mà họ lên án. Họ ném những thành viên của ban nhạc rock nữ vào tù vì tội khiêu khích, dung tụcdám nhạo báng quyền lãnh đạo của Lão Sản.

Sergei Magnistky wasn't a human rights activist. He was an accountant at a Moscow law firm. He was an ordinary Russian who did an extraordinary thing. He exposed one of the largest state thefts of private assets in Russian history. He cared about the rule of law and believed no one should be above it. For his beliefs and his courage, he was held in Butyrka prison without trial, where he was beaten, became ill and died. After his death, he was given a show trial reminiscent of the Stalin-era and was, of course, found guilty. That wasn't only a crime against Sergei Magnitsky. It was a crime against the Russian people and your right to an honest government - a government worthy of Sergei Magnistky and of you. 
Séc-gây Mắc-nit-ki không phải là nhà hoạt động nhân quyền. Anh ấy là một nhân viên kế toán của một công ty luật ở Mát-xcơ-va. Anh ấy là một công dân xứ Lừa bình thường nhưng đã làm một việc phi thường. Anh đã tố cáo một trong những vụ trộm cắp nhà nước lớn nhất đối với tài sản cá nhân trong lịch sử xứ Lừa. Anh ấy quan tâm về luật pháp và đã tin rằng không ai có thể đứng trên luật pháp. Vì lòng tin & sự dũng cảm của mình, anh bị giam ở tù Bu-ty-ka không qua xét xử, nơi mà anh bị đánh đập, bị nhiễm bệnh và chết. Sau khi mất, anh bị xét xử một cách hình thức trong một phiên toà gợi nhớ lại thời Sta-lin và dĩ nhiên anh bị kết tội. Đó không phải chỉ là tội ác chống lại Séc-gây Mắc-nit-ki. Nó là tội ác chống lại dân Lừa và chống lại quyền có một chính phủ trung thực của các bạn - một chính phủ xứng đáng với Séc-gây Mắc-nit-ki và xứng đáng với các bạn.

President Putin claims his purpose is to restore Russia to greatness at home and among the nations of the world. But by what measure has he restored your greatness? He has given you an economy that is based almost entirely on a few natural resources that will rise and fall with those commodities. Its riches will not last. And, while they do, they will be mostly in the possession of the corrupt and powerful few. Capital is fleeing Russia, which - lacking rule of law and a broad-based economy - is considered too risky for investment and entrepreneurism. He has given you a political system that is sustained by corruption and repression and isn't strong enough to tolerate dissent.
Lão Sản tuyên bố lý do của mình là khôi phục lại sự vĩ đại của xứ Lừa ngay trên quê hương mình và trong số các quốc gia trên thế giới. Nhưng bằng cách nào mà lão í lại khôi phục lại sự vĩ đại của các bạn? Lão đã cho các bạn một nền kinh tế bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài nguyên thiên nhiên ít ỏi mà giá trị của chúng tăng hay giảm phụ thuộc vào những nguyên liệu đầu vào. Sự giàu có của nền kinh tế sẽ không kéo dài lâu. Và, trong khi họ điều hành, tài sản sẽ chủ yếu thuộc về thiểu số quyền lực và tham nhũng. Vốn đang bị tẩu tán khỏi xứ Lừa, nơi thiếu cả luật pháp và một nền kinh tế bao quát, nơi bị coi như quá rủi ro cho đầu tư và cho doanh nghiệp. Lão đã cho các bạn một hệ thống chính trị được duy trì bởi tham nhũng và đàn áp và không đủ mạnh để chịu đựng bất đồng chính kiến.

How has he strengthened Russia's international stature? By allying Russia with some of the world's most offensive and threatening tyrannies. By supporting a Syrian regime that is murdering tens of thousands of its own people to remain in power and by blocking the United Nations from even condemning its atrocities. By refusing to consider the massacre of innocents, the plight of millions of refugees, the growing prospect of a conflagration that engulfs other countries in its flames an appropriate subject for the world's attention. He is not enhancing Russia's global reputation. He is destroying it. He has made her a friend to tyrants and an enemy to the oppressed, and untrusted by nations that seek to build a safer, more peaceful and prosperous world.
Lão í làm hùng mạnh tầm vóc quốc tế của xứ Lừa như thế nào? Bằng cách liên minh với một số chế độ độc tài hiếu chiến và đe dọa nhất thế giới. Bằng cách hỗ trợ chính thể Syria đang giết hại hàng chục ngàn công dân của chính mình hòng bám víu quyền lực và bằng cách ngăn cản Liên hiệp quốc thậm chí từ việc lên án hành động tàn bạo của Syria. Bằng cách từ chối xem xét: vụ thảm sát người vô tội, hoàn cảnh của hàng triệu người tị nạn, khả năng lây lan của một đám cháy có thể nhấn chìm các quốc gia trong ngọn lửa của nó, một chủ đề thích hợp với sự chú ý của thế giới. Lão chẳng tăng thêm tí giá trị toàn cầu nào cho xứ Lừa. Lão đang hủy hoại nó. Lão khiến xứ Lừa trở thành: bạn bè với những bạo chúa, kẻ thù đối với những người bị áp bức, và không được tin cậy bởi những quốc gia đang ra sức xây dựng một thế giới an toàn hơn, hòa bình và thịnh vượng hơn.

President Putin doesn't believe in these values because he doesn't believe in you. He doesn't believe that human nature at liberty can rise above its weaknesses and build just, peaceful, prosperous societies. Or, at least, he doesn't believe Russians can. So he rules by using those weaknesses, by corruption, repression and violence. He rules for himself, not you. 
Lão Sản không tin vào những giá trị này vì lão không tin các bạn. Lão không tin rằng bản chất con người tự do có thể vượt lên những yếu kém của chính họ và xây dựng được những xã hội thịnh vượng và công bằng. Hoặc, tối thiểu là lão không tin dân Lừa có thể làm được điều kể trên. Vì thế lão cai trị bằng cách sử dụng những yếu kém đó, bằng tham nhũng, bằng đàn áp và bạo hành. Lão cai trị cho bản thân lão, không phải cho các bạn.

I do believe in you. I believe in your capacity for self-government and your desire for justice and opportunity. I believe in the greatness of the Russian people, who suffered enormously and fought bravely against terrible adversity to save your nation. I believe in your right to make a civilization worthy of your dreams and sacrifices. When I criticize your government, it is not because I am anti-Russian. It is because I believe you deserve a government that believes in you and answers to you. And, I long for the day when you have it.
Tôi thực sự tin các bạn. Tôi tin vào khả năng các bạn tự điều hành và ước muốn cho công lý và cơ hội của các bạn. Tôi tin vào sự vĩ đại của dân tộc Lừa, một dân tộc đã nhẫn nhịn phi thường và đã dũng cảm chiến đấu chống lại những nghịch cảnh khủng khiếp để cứu tổ quốc mình. Tôi tin vào quyền của các bạn được tạo dựng một nền văn minh tương xứng với những giấc mơ và những hy sinh của các bạn. Khi tôi chỉ trích chính phủ của các bạn, điều đó không phải vì tôi là người chống dân Lừa. Đó chỉ vì tôi tin các bạn xứng đáng có một chính phủ tin vào các bạn và trả lời cho các bạn. Và tôi ao ước được thấy cái ngày các bạn có được điều đó.