Wednesday, 17 February 2016

Ngày này cách đây 37 năm - Biên giới tháng 2 năm 1979

Có những xe chở lính, lúc đi đầy ắp tiếng cười lính trẻ từ mọi vùng miền, lúc về, chỉ có tiếng thở nhẹ của người lính già lái xe, sợ đánh thức những liệt sỹ mới hy sinh, cơ thể còn ấm...

Tuesday, 16 February 2016

Whiplash (Tay trống cự phách)

It’s about pushing people beyond what’s expected of them.

It’s about weeding out the best from the worst so that the worst become better than the best.

There are no two words more harmful in the entire English language than “good job”.

I tried. And even if I never find one, I will never apologize for trying.

Whiplash poster.jpg