Wednesday, 16 October 2013

Học tiếng Anh: The Boy Hunting Locusts (Cậu bé bắt châu chấu)


A BOY was hunting for locusts. He had caught a goodly number, when he saw a Scorpion, and mistaking him for a locust, reached out his hand to take him. The Scorpion, showing his sting, said: “If you had but touched me, my friend, you would have lost me, and all your locusts too!”

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 16). Amazon Digital Services, Inc..

Một cậu bé đang đi bắt châu chấu. Khi bắt được khá nhiều, cậu nhìn thấy một con bọ cạp và tưởng lầm đó là châu chấu, liền chìa tay ra để bắt. Bọ cạp, giương đuôi có càng lên và nói: "Chỉ cần chạm bên ngoài tôi thôi, cậu bé à, cậu không những chẳng tóm được tôi, mà còn mất tất cả châu chấu đã bắt được nữa cơ!"

No comments:

Post a Comment