Wednesday, 9 October 2013

Học tiếng Anh: The Lion and the Mouse (Sư tử và chuột)

A LION was awakened from sleep by a Mouse running over his face. Rising up angrily, he caught him and was about to kill him, when the Mouse piteously entreated, saying: “If you would only spare my life, I would be sure to repay your kindness.” The Lion laughed and let him go. It happened shortly after this that the Lion was caught by some hunters, who bound him by strong ropes to the ground. The Mouse, recognizing his roar, came and gnawed the rope with his teeth, and set him free, exclaiming: “You ridiculed the idea of my ever being able to help you, not expecting to receive from me any repayment of your favor; now you know that it is possible for even a Mouse to confer benefits on a Lion.”

Translated by George Fyler Townsend. Aesop's Fables (p. 15). Amazon Digital Services, Inc.. 


Sư tử bị đánh thức bởi chuột chạy qua mặt. Bật dậy một cách giận dữ, nó tóm lấy và định giết chuột, khi chuột nài xin một cách thảm thương: "Nếu ông tha mạng, cháu chắc chắn sẽ trả ơn lòng tốt của ông." Sư tử bật cười và thả chuột đi. Chẳng bao lâu sau, sư tử bị thợ săn bắt được và bị trói nghiến bằng những sợi thừng. Chuột nhận ra tiếng gầm của sư tử nên chạy đến và gặm đứt dây thừng, giúp sư tử chạy thoát. Chuột phân trần: "Ông chế diễu lời hứa của cháu rằng sẽ giúp ông, Ông cũng không mong đợi sẽ nhận được sự trả ơn của cháu; bây giờ hẳn ông đã biết, ngay cả một con chuột cũng có thể mang lại lợi ích cho sư tử."

No comments:

Post a Comment