Monday, 26 September 2011

Hội những thằng làm thuê cho Tư bản

Mình đang vận động thành lập Hội những thằng làm thuê cho Tư bản. Về hưu, kiếm được cái chức chủ tịch hội vừa đỡ buồn vừa có "ghế" ngồi.

Nghe mấy đứa trên mạng đồn rằng mình tham quyền cố vị. Già hết đát rồi, về mịa nó đi cho xong còn bày đặt hội này hội kia. Thiệt cái bọn không có mắt.

No comments:

Post a Comment