Friday, 27 February 2015

Đời

Đời người như dòng sông, chẳng bao giờ đứng yên một chỗ

Nếu không chảy, sẽ chẳng có phù sa và cũng không có tôm cá

Nếu không vận động, lẽ nào có kẻ dọn đường cho đi, làm cơm cho ăn?

Vận động, nhưng cần sự quyết đoán. Một khi có đủ thông tin, nên tự làm để được tự chịu trách nhiệm. Còn hơn để sự việc đưa đẩy rồi than thân trách phận. Thân nào danh giá, phận nào cao sang dành cho kẻ lười biếng?

No comments:

Post a Comment