Tuesday, 3 January 2012

Lịch Hoàng Sa - Trường Sa

Cuối năm, kiếm được quả lịch Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

- Mặt trước, tháng Giêng, chụp hình bờ kè đá đảo An Bang, có cả hình chiếc kéo cắt lưỡi bò:
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
- Mặt sau, trích điều 77 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992:
Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của Công dân...


No comments:

Post a Comment